MENU

Structured by Experience
Forged by Commitment

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CORE SERVICES)


Μερική ή πλήρης αναδιοργάνωση της επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και τη μεταστροφή της σε αναπτυξιακή πορεία, στην περίπτωση που αυτή έχει περιέλθει σε οικονομικό και εμπορικό τέλμα, συνέπεια των δυσμενών οικονομικών συγκυριών ή της αλλαγής του προσανατολισμού της.

Άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και πολιτικών, με αποκλειστικό στόχο την πλήρη αλλαγή της πορείας της  επιχείρησης σε αναπτυξιακή, όταν διαφαίνεται ότι, σύντομα, θα έχει αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή έχει ήδη ζημίες. Η ανάληψη τεσσάρων (4) αντίστοιχων έργων, είχε ως αποτέλεσμα το πλήρες “Turnaround” και των τεσσάρων επιχειρήσεων.

Πλήρης συμμετοχή στη διαδικασία εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την αποτίμηση μιας επιχείρησης, τη μόνιμη υποστήριξη και τη διερεύνηση των αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την παροχή υπηρεσιών μεταβατικής διοίκησης (Interim Management), όπου αυτό απαιτηθεί.

Έξι (6) αντίστοιχα έργα σε Ελλάδα, Αλβανία, Κύπρο και Ρουμανία, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την ομάδα στελεχών της VantagePoint Α.Ε.

Η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της VantagePoint A.E. αναλαμβάνει το management της επιχείρησης και, ταυτόχρονα, την πλήρη ευθύνη του επιδιωκόμενου και συμφωνημένου αποτελέσματος, στο πλαίσιο μιας αρμονικής συνεργασίας με τα στελέχη και τους μετόχους της επιχείρησης, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος, όταν κριθεί σκόπιμο και ώριμο από τους μετόχους της επιχείρησης, η ομάδα στελεχών της VantagePoint A.E. αναλαμβάνει την ομαλή ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων μόνιμων στελεχών που θα επιλέξουν οι μέτοχοι της επιχείρησης για την κάλυψη των θέσεων αυτών και ακολουθεί η παράδοση του έργου.

Η έμπειρη και εξειδικευμένη Ομάδα Ανάπτυξης Εργασιών της VantagePoint Α.Ε., αναλαμβάνει, βάσει ενός συμφωνημένου Στρατηγικού Σχεδιασμού, την ανάπτυξη των εργασιών της επιχείρησης.

Η άμεση διείσδυση σε αγορές στόχους, οι οργανωμένες επαφές προσέγγισης με υποψήφιους πελάτες και η ανάπτυξη νέων αγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ο κορμός των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Ομάδα Δικτύου Ανάπτυξης της VantagePoint Α.Ε., μέσα από την καθημερινή και εντατική δράση της στην αγορά.

Τέλος, οι υπηρεσίες της VantagePoint A.E. περιλαμβάνουν και το σχεδιασμό στοχευόμενων ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του Κύκλου Εργασιών των Τουριστικών Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα κατά την πολύμηνη «χαμηλή περίοδο» της τουριστικής κίνησης.

Η VantagePoint Α.Ε. έχει δημιουργήσει ειδικό Τμήμα, το οποίο έχει αποκλειστικό αντικείμενο και στόχο την αύξηση του μεριδίου Αγοράς Επαγγελματιών Υγείας.

Το Τμήμα ‘PREMIUM’, με Στελέχη απόλυτα εξειδικευμένα στο χώρο της Υγείας και με μεγάλη εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις, επαφές και διείσδυση στην Αγορά, σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτυγχάνει τη σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς για την Επιχείρηση Υγείας ή/και τον Ιδιώτη Ιατρό. Η επιτυχημένη διείσδυση σε όλες τις Γεωγραφικές περιοχές της χώρας, δίνουν την ευκαιρία στον Επαγγελματία Υγείας για άμεση αύξηση του Κύκλου Εργασιών, είτε είναι Επιχείρηση του χώρου, είτε Ιδιώτης Ιατρός οποιασδήποτε Ειδικότητος.

Η επιτυχία έρχεται μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και διαδικασίες που επιφέρουν το τελικό αποτέλεσμα.

Στα δέκα (10) χρόνια που η VantagePoint Α.Ε. παρέχει την υπηρεσία στην Αγορά, μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και αντίστοιχα πετύχαμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα για λογαριασμό τους, Επαγγελματίες του χώρου της Υγείας & Ιδιώτες Ιατροί, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ειδικό site του Τμήματος, www.premium.com.gr

Σχεδιασμός (Business Plan), ίδρυση, δημιουργία και πλήρης οργάνωση μιας νέας επιχείρησης. Η είσοδός της στην αγορά/αγορές, οι διορθωτικές ενέργειες (fine tuning) και η συνεχής ομαλή λειτουργία της. Άλλωστε, τα πέντε (5) έργα που ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, αποτελούν μια σημαντική παρακαταθήκη για τηVantagePoint Α.Ε.

Οι υπηρεσίες της VantagePoint A.E. καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, από την οργάνωση και διαχείρισή τους μέχρι και την περαιτέρω ανάπτυξή τους και απευθύνονται τόσο στους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων όσο και στα Φυσικά/Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο.

Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους project management, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις καινοτόμες προτάσεις και λύσεις που άπτονται του χώρου του e-tourism, αλλά και στην προώθηση πακέτων υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού που έχουν άριστες προοπτικές ανάπτυξης (π.χ. “city breaks”, θρησκευτικός, περιηγητικός, gourmet, κ.λπ.).

Τέλος, οι υπηρεσίες της VantagePoint A.E. περιλαμβάνουν και το σχεδιασμό στοχευόμενων ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του Κύκλου Εργασιών των Τουριστικών Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα κατά την πολύμηνη «χαμηλή περίοδο» της τουριστικής κίνησης.

Η VantagePoint Α.Ε. αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το management των ξενοδοχειακών μονάδων, από  το day-to-day management (Front Office, F&B, HR, κ.λπ.) μέχρι και την πλήρη ευθύνη ανάπτυξής τους, θέτοντας τους στόχους από κοινού με τους μετόχους και συνδέοντας ένα σημαντικό μέρος της αμοιβής της με την επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Η VantagePoint Α.Ε., εδώ και πολλά χρόνια, εξειδικεύεται στην παροχή τεχνογνωσίας από θέση ευθύνης, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως CEO, CFO και COO, πάντα σε άμεση συνεργασία με τους μετόχους των μονάδων με τις οποίες ξεκινά συνεργασία.

Στον τομέα του τουρισμού, το συγκριτικό πλεονέκτημα της VantagePoint Α.Ε. είναι το γεγονός ότι, το ρόλο του “Hotel Manager”, δεν αναλαμβάνει ένας και μόνο άνθρωπος, αλλά μια ολόκληρη Ομάδα εξειδικευμένων και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου στελεχών  σε όλο το φάσμα της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, επιτυγχάνοντας, έτσι, στην ίδια μονάδα χρόνου πολλαπλά και μετρήσιμα οφέλη με διάρκεια.

Ταυτόχρονα και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, γίνεται μια ολοκληρωμένη μεταφορά της τεχνογνωσίας στα στελέχη του πελάτη μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε, κατά την ολοκλήρωση του έργου, τα υφιστάμενα στελέχη του πελάτη να έχουν εμπλουτίσει σημαντικά τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε όλους τους τομείς.